Senast uppdaterad: 2016-04-14

Styrelsearbete

Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Någon regel om längsta tid som ledamot kan ingå i styrelsen finns inte. Betssons styrelse består av sex ledamöter utan suppleanter. 

Koncernens verkställande direktör deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO, Fredrik Rüdén, deltar dels som föredragande, dels som sekreterare. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor eller som sekreterare.

Styrelsens oberoende

Enligt börsens definition uppgår antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget till 5 st (83 procent) och antalet stämmovalda styrelseledamöter som är oberoende av bolagets större ägare till 6 st (100 procent), där alla uppfyller Nasdaq Stockholms krav på erfarenhet. Pontus Lindwall är inte att beakta som oberoende i förhållande till bolaget i sin roll som arbetande styrelseordförande. Med denna sammansättning uppfyller Betssons styrelse börsens regler för noterade bolag och Svensk kod för bolagsstyrning, där krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått Nasdaq Stockholms utbildning i börsregler.

Styrelsemöten

Styrelsen höll under 2016, 21 (19) protokollförda möten, varav ett (ett) konstituerande och fyra (ett) per capsulammöten. Styrelsen har fyra (fyra) procents frånvaro under årets styrelsemöten.

Vid mötena behandlas verkställande direktörs genomgång av verksamhetens utveckling, aktuella frågor kring viktiga händelser, ur ett riskperspektiv väsentliga avtal, potentiella förvärvsobjekt samt den legala utvecklingen på spelmarknaden. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor samt frågor kring förvärv, internkontroll och större investeringsärenden.

Ledamöternas närvaro verksamhetsåret 2016 i procent framgår nedan (siffran inom parentes avser föregående års närvaro).

Pontus Lindwall 100 (100)
Kicki Wallje-Lund 100 (100)
Lars Linder-Aronsson 94 (100)
Patrick Svensk 100 (93)
Martin Wattin 100 (100)
Jan Nord 88 (80)

Den genomsnittliga närvarofrekvensen på styrelse och utskottsmöten uppgick till 96 (96) procent.

Information till styrelsen

Styrelsens arbete följer en plan som ska säkerställa att styrelsen får all erforderlig information. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. Styrelsen erhåller varje månad en detaljerad verksamhetsrapport där ledningen beskriver utvecklingen.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen använder sig av besluts- och arbetsordningar samt instruktioner för sitt, ersättningsutskottets, revisionsutskottets och verkställande direktörens arbete i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens risker, se avsnittet väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen. Styrelsen uppdaterar vid behov och fastställer årligen styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, besluts- och attestordning.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har även till uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen och interna kontrollen efterlevs. Enligt arbetsordning antagen efter årsstämman 2016 ska revisionsutskottet fortsatt bestå av tre ledamöter, varav ingen skulle vara styrelsens arbetande ordförande. Utskottets medlemmar är Lars Linder-Aronson, Kicki Wallje-Lund och Martin Wattin.

Revisionsutskottet har som uppgift att övervaka uppföljning och rapportering av frågor inom ramen för Corporate Responsibility. Revisionsutskottet fyller även funktionen av ett finansutskott med uppgift att stödja och följa finansverksamheten, samt utvärdera och föreslå förändringar i treasury policyn. Resultatet av revisionsutskottets arbete i form av observationer, rekommendationer och förslag till beslut och åtgärder behandlas fortlöpande av styrelsen. Koncernens revisorer samt koncernens CFO är föredragande inför revisionsutskottet. Det har varit 100 procents närvaro under revisionsutskottets fyra möten under året.

Ersättningsutskottet

Efter årsstämman 2016 antogs en ny arbetsordning för styrelsen. Där beslutades att ersättningsutskottet skulle bestå av tre ledamöter, varav ingen skulle vara styrelsens ordförande. Utskottets ledamöter är Kicki Wallje-Lund, Patrick Svensk och Jan Nord. Ersättningsutskottet har haft tre möten under året där bland annat förslag till nytt incitamentsprogram (optioner) behandlades.

Ersättningsutskottet har som huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper och dylikt för VD, utvärdera rörlig ersättning för bolagsledningen samt utvärdera tillämpningen av riktlinjer för avsättningar till ledande befattningshavare såsom beslutat av årsstämman. Det har varit 89 procents närvaro under ersättningsutskottets tre möten under året.

 

 

 

Aktiekurs

Betsson AB

66.52 sek sek

Senast uppdaterad: 2018-02-16 17:29
20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
Läs mer

Kontakt

Pia Rosin
Vice President of Corporate Communication
pia.rosin@betssonab.com
+46 736 008 500
Kontakta
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |